Regjistrohu në SNEP SHPK!


 

Trego kodin e personit që të ka prezantuar SNEP SHPK !
Nuk ke një kod sponsori? Kliko për ta kërkuar

Të dhënat personale

Nëse ke lindur jashtë vendit, specifiko shtetin në vend të komunës

Të dhënat e vendbanimit

Adresa e emailit e specifikuar do të jetë ajo zyrtare në të cilën do të marrësh të gjitha komunikimet nga Snep.

Të dhënat e dërgesës


Llogaria jote

  shfaq karakteret

Zgjidh Snep

Zgjidh "regjistrimi falas" nga fusha e mëposhtme

 

 

 

 

 

 

Mënyra e pagësës

 Transferte bankare Intesa San Paolo Albania
 Para ne dore gjate dorezimit
 para të gatshme
 Kartë krediti në vend
 Transferte bankare Credins Bank
 Transferte bankare Banka OTP Albania

Mënyra e dërgesës

Dërgesa do të bëhet me korrier ekspres në adresën e treguar më sipër dhe nuk do të ketë kosto shtesë.

 
 
 

Privacy Policy

Të dhënat personale që ke dhënë do të përpunohen sipas Rregullores së BE-së 2016/679 - Privacy Policy


 E kam lexuar informacionin dhe e kam pranuar    Nuk pranoj


Deklaroj se kam lexuar informacionin mbi Privatësinë dhe qëllimet e përfshira aty të përmendura në paragrafin 2, germa a) (Qëllime të lidhura ngushtësisht me kontratën ndërmjet jush dhe SNEP SPA); shkronja b) (qëllime në lidhje me përmbushjen e detyrimeve tatimore, kontabël dhe të tjera ligjore); germa c) (Ushtrimi i të drejtave të titullarit, për shembull e drejta e mbrojtjes në gjykatë) dhe për qëllimet që lidhen me përpunimin e të dhënave të mbledhura automatikisht.


Informacioni i përgjegjësit të jashtëm


 E kam lexuar informacionin dhe e kam pranuar    Nuk pranoj


Deklaroj se e kam lexuarinformacionin për emërimin e një përgjegjësi të jashtëm për përpunimin e të dhënave personale mbi Privatësinë dhe qëllimet e përfshira në të "Informacioni për përgjegjësin e jashtëm"


Buletini

Të dhënat e tua personale, pasi të kesh shprehur pëlqimin, mund të përpunohen edhe për aktivitete marketingu, të tilla si dërgimi i materialeve publicitare dhe/ose informuese për produktet, shërbimet dhe iniciativat tona, edhe të llojit promocional (aktuale ose të ardhshme); oferta tregtare; komunikime për partnerët dhe subjekte të tjera për qëllime të aktiviteteve të tyre marketingut dhe tregtare. Pëlqimi për përpunimin e të dhënave për qëllimet e treguara më sipër është me zgjedhje dhe mos dhënia e tij nuk ndikon në aktivitetin në rrejt.

Deklaroj se e kam lexuarPolitikën e privatësisë dhe


 Pranoj përpunimin e të dhënave të mia personale    Mohoj përpunimin e të dhënave të mia personale


për qëllimet e përfshira aty të përmendura në paragrafin, 2 germa d) (Qëllimet e marketingut të drejtpërdrejtë dhe kërkimit të tregut, me qëllim të dërgimit të buletineve dhe materialeve reklamuese dhe informative).


Profilizimi

Me profilizimin nënkuptojmë tërësinë e aktiviteteve për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave që kanë të bëjnë me përdoruesit e një shërbimi, me qëllim ndarjen e tyre në grupe sipas sjelljes së tyre.

Deklaroj se e kam lexuarPolitikën e privatësisë dhe


 Pranoj përpunimin e të dhënave të mia personale    Mohoj përpunimin e të dhënave të mia personaleNjoftimet për caktimin e bonuseve dhe përparimin në karrierë

Të dhënat e tua personale (emri, mbiemri, kualifikimi dhe pikët) mund të përfshihen në komunikimet që synojnë të ndajnë publikisht avancimet e tua në karrierë ose bonuset që të janë dhënë. A pranon të shfaqesh në këto komunikime? Mund të japësh autorizim ose ta revokosh këtë leje në çdo moment.


 Pranoj    Nuk pranojKërkimi i sponsorëve në hartë

Gjatë regjistrimit, përdoruesi mund ta kërkojë sponsorin duke kërkuar në hartë. Pranon të shfaqesh në këtë kërkim?


 Pranoj    Nuk pranojKontrata e përfaqësuesit (PDF)


 Pranoj     Nuk pranoj


Deklaroj se e kam lexuar “Marrëveshjen e përfaqësuesit”. Do të vazhdoj të dërgoj dokumentet e mia përmes procedurës së nënshkrimit dixhital sapo të kem qasja në hapësirën time "backoffice".